Μέρος 1ο

Πόσα χρόνια εργάζεστε?

Πόσα χρόνια υπολογίζετε να εργάζεστε ακόμα?

Για ποιο λόγο εργάζεστε?
 ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ

Στη δική σας περίπτωση, ποιες είναι οι πηγές εισοδήματός σας?
 ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Της συζύγου σας?
 ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ποιο ποσοστό του εισοδήματός σας θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο για την οικογένειά σας ή για εσάς για να ζείτε αξιοπρεπώς? %

Ποιο μέρος του εισοδήματός σας είναι σίγουρο σε περίπτωση που δεν εργάζεστε?
%

Σκεφτήκατε ποτέ τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο μισθός σας μειωνόταν ή αν δεν είχατε καθόλου μισθό?

Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι λόγοι που μπορούν να σας σταματήσουν από το να εργάζεστε?
 Πρόβλημα υγείας Θάνατος Λαχείο Άλλο

Τι θα σας ανησυχούσε περισσότερο αν από σήμερα δεν θα μπορούσατε να εργάζεστε?
 Επιβίωση οικογένειας μου Σύνταξη μου Υγεία μου Τίποτα από τα παραπάνω

Κίνδυνοι κατά προτεραιότητα:

Ιεραρχήστε τις 3 σημαντικότερες ανάγκες σας (1 η πιο σημαντική, 3 η λιγότερο)

Αποπληρωμή Δανείων

• Μέλλον της οικογένειας

• Σοβαρές ασθένειες

• Ασφάλιση Υγείας

• Σπουδές των παιδιών

• Σύνταξη

• Επενδύσεις

Σημαντικότερες ανησυχίες (τι σας ανησυχεί περισσότερο)

Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να πρέπει να εργαστεί για περισσότερο από τόσα χρόνια?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

Νομίζετε ότι θα έχετε αρκετό εισόδημα για να ζήσετε τη ζωή σας χωρίς να εργάζεστε?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

Εργάζεστε εδώ και 10 χρόνια στη διάρκεια των οποίων ίσως να έχετε αποταμιεύσει κάποιο ποσό.
Έτσι είναι? ΝΑΙ ΟΧΙ

Θα είστε ευχαριστημένος να αποταμιεύσετε το ίδιο ποσό μέσα στα επόμενα χρόνια που θα εργάζεστε? ΝΑΙ ΟΧΙ

Μπορείτε να αποταμιεύετε το 10% του συνολικού σας εισοδήματος?  ΝΑΙ ΟΧΙ

Πόσο είναι αυτό περίπου?ευρώ

Μέρος 2ο: Ήδη υπάρχουσες ανάγκες

Ας δούμε τώρα λίγο, αυτά που πρέπει να έχετε κατοχυρωμένα αν σας συμβεί κάτι. ‘Εχετε…

Στεγαστικό Δάνειο;€

Άλλα δάνεια;€

Υποχρεώσεις σε τρίτους;€

Χρηματοδότηση σπουδών;€

Έξοδα οικογένειας (μηνιαίως):€

Τι από τα παρακάτω υπάρχει αυτή τη στιγμή;

Ο σύζυγος Η σύζυγος

Καταθέσεις – Επενδύσεις:

Υφιστάμενη Ασφάλεια Ζωής:

Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας:

Ασφάλιση Εισοδήματος:

Ποιο εισόδημα θεωρείτε ότι θα ήταν απαραίτητο για την οικογένειά σας λόγω:

Θανάτου;€ (€/μήνα Χ 12 Χ απαραίτητα χρόνια)

Μόνιμης Ανικανότητας; €(€/μήνα Χ 12 Χ απαραίτητα χρόνια)

Μηνιαίου Εισοδήματος; €

Ελάχιστη περίοδος για την εξασφάλιση της οικογένειας είναι τα 5 έτη ή το χρονικό διάστημα μέχρι το κάθε παιδί της οικογένειας γίνει 25 ετών.


Πως αντιλαμβάνεστε το ρίσκο? Ποια είναι η καμπύλη που σας αντιπροσωπεύει?

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας