Έχει η επιχείρηση σας το σωστό πακέτο αστικής ευθύνης;
Ανάλογα το είδος και τη διάθρωσης της, η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να καλύψει μια σειρά αστικών ευθυνών

ΕΙΔΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Γενική Αστική Ευθύνη:

Καλύπτεται η αστική ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως για ζημιές που θα προξενήσουν σε τρίτους, με την υπαιτιότητά της, από την εν γένει λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεών της.

• Αστική Ευθύνη Εργοδότη:

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως / εργοδότη έναντι του έμμισθου προσωπικού, για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη συνέπεια εργατικού ατυχήματος. Επίσης καλύπτεται και η διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που παρέχεται από το ΙΚΑ και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται.

• Αστική Ευθύνη Προϊόντος:

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως για ζημιές που θα προξενήσουν σε τρίτους, οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των καλυπτομένων προϊόντων που διέθεσε μέσα στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας.

• Ασφάλιση Ευθυνών Στελεχών Εταιρειών:

Καλύπτεται η ευθύνη των Διευθυντών / Ανωτάτων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις / παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Επαγγελματική Ευθύνη:

Με αυτό το ασφαλιστήριο αποζημιώνονται ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές ή Οικονομικές απώλειες) που θα συμβούν στους πελάτες μιας Επιχείρησης ή Ελεύθερου επαγγελματία από λάθη, σφάλματα ή παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ενδεικτικά επαγγέλματα που καλύπτονται είναι: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, Φαρμακοποιοί Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί Κομμωτήρια & Ινστιτούτα Αισθητικής Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Ορκωτοί Ελεγκτές Δικηγόροι Franchisors και άλλα επαγγέλματα

• Αστική Ευθύνη Περιβάλλοντος:

Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

• Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
• Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
• Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
• Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
• Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
• Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

 

 

 

Θα με ενδιέφερε

Ονομ/ώνυμο(απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Περιγράψτε το εγχείρημα σας

Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου:
Πρωινές ΏρεςΑπογευματινές ΏρεςΟποιαδήποτε ώρα