every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Επενδυτικά Προϊόντα - 4

Με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρώπη για λόγους προστασίας του καταναλωτή θα παρουσιάζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στην κατάρτιση του κανονισμού 2017/653, της 8ης Μαρτίου 2017 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων». Αυτή η δυσνόητη πρόταση λέει με απλά λόγια πώς θα είναι τα έγγραφα που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 εισάγει ένα νέο τυποποιημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τη βελτίωση της κατανόησης από τον ιδιώτη επενδυτή των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω προϊόντων. Προκειμένου να παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές βασικές πληροφορίες που είναι εύκολο να αναγνωστούν, να γίνουν κατανοητές και να συγκριθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κοινό υπόδειγμα για το έγγραφο βασικών πληροφοριών, δημιουργήθηκε και ως συμπλήρωμα ο κανονισμός 2017/653.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι παραγωγοί PRIIP συμμορφώνονται με τη σειρά και τους τίτλους των τμημάτων που ορίζονται στο υπόδειγμα, το οποίο ωστόσο δεν καθορίζει τις παραμέτρους σχετικά με τη διάρκεια των επιμέρους τμημάτων και την τοποθέτηση των αλλαγών σελίδας, και υπόκειται σε συνολικό μέγιστο όριο τριών πλευρών χαρτιού μεγέθους A4 κατά την εκτύπωση.

Επενδυτικά Προϊόντα - 1

Επενδυτικά Προϊόντα - 2

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΣΔΚ)

Μορφότυπος παρουσίασης: Οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον παρακάτω μορφότυπο για την παρουσίαση του ΣΔΚ στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Ο σχετικός αριθμός επισημαίνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάλογα με τον ΣΔΚ για το PRIIP.

Επενδυτικά Προϊόντα - 3

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γενικές προδιαγραφές παρουσίασης

1. Τα σενάρια επιδόσεων παρουσιάζονται με τρόπο που να είναι δίκαιος, ακριβής, σαφής και μη παραπλανητικός, και είναι πιθανό να γίνει κατανοητός από τον μέσο ιδιώτη επενδυτή.

2. Όταν τα σενάρια επιδόσεων μπορεί να εμφανίζονται μόνο κατά τη λήξη ή κατά το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως και για τα PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 1 έτους ή λιγότερο, τα οποία εξηγούνται σαφώς στην περιγραφή που ορίζεται στο στοιχείο Ε παρακάτω.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι αφηγηματικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ παρακάτω, εκτός από την περίπτωση των PRIIP που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, όπου χρησιμοποιούνται αντ’ αυτού οι αναλυτικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Ζ έως ΙΑ.

 

Παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων

Οι παραγωγοί PRIIP παρουσιάζουν τα σενάρια επιδόσεων μέσω των παρακάτω μορφοτύπων, ανάλογα με το κατά πόσον το PRIIP είναι ενιαία επένδυση ή ασφάλιστρο ή τακτική πληρωμή ή PRIIP ασφαλίστρου. Οι ενδιάμεσες περίοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. Για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, περιλαμβάνονται πρόσθετες σειρές σε σχέση με το σενάριο για τις ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου για ένα τακτικό επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση. Η απόδοση για το εν λόγω σενάριο απεικονίζεται μόνο σε απόλυτες αξίες.

Επενδυτικά Προϊόντα - 5

Επενδυτικά Προϊόντα - 6

Σενάρια επιδόσεων

[Στοιχείο Α] Αυτός ο [πίνακας/γράφημα] δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων [συνιστώμενη περίοδος διακράτησης] ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε […] EUR [ετησίως].

[Στοιχείο Β] Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων.

[Στοιχείο Γ] Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την επένδυση/το προϊόν.

[Στοιχείο Δ] Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. [Κατά περίπτωση] [

Στοιχείο Ε] Αυτό το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί [εύκολα]. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι ποσό θα σας επιστραφεί, αν εξαργυρώσετε το προϊόν πριν από [το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης/ ληκτότητας]. Είτε δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν, είτε θα πρέπει να καταβάλετε υψηλό κόστος, είτε θα υποστείτε μεγάλη ζημία αν το πράξετε.

[Στοιχείο ΣΤ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, [κατά περίπτωση]:[αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας][και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας]. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

[Στοιχείο Ζ] Αυτό το γράφημα δείχνει ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα γραφήματα αποπληρωμής άλλων παραγώγων.

[Στοιχείο Η] Το γράφημα που παρουσιάζεται δίνει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεν είναι ακριβής ένδειξη του ποσού που θα μπορούσε να σας επιστραφεί. Το ποσό που θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υποκείμενη επένδυση. Για κάθε τιμή της υποκείμενης επένδυσης, το γράφημα δείχνει ποιο θα ήταν το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας κατά την ημερομηνία λήξης και ο κάθετος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία.

[Στοιχείο Θ] Η αγορά αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα [αυξηθεί/μειωθεί].

[Στοιχείο Ι] Η μέγιστη ζημία σας θα ήταν να χάσετε όλη την επένδυσή σας (το καταβληθέν ασφάλιστρο).

[Στοιχείο ΙΑ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος.

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε [10 000,00 EUR (Ή 1 000,00 EUR ετησίως για PRIIP με τακτικά ασφάλιστρα)]. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνουν με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επενδυτικά Προϊόντα - 7

Σύνθεση του κόστους

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:

— τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης·

— τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Επενδυτικά Προϊόντα - 8

Για τα PRIIP που προσφέρουν μια σειρά από επιλογές για τις επενδύσεις, οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος για την παρουσίαση του κόστους, εμφανίζοντας για κάθε ένα από τα στοιχεία σε κάθε πίνακα, ανάλογα με την περίπτωση, το εύρος του κόστους.